Keresés


Általános Utazási Feltételek

és egyéb jogszabályok

Az alábbiakban közzé tesszük az általános szerződési feltételeinket és az egyéb jogszabályokat, értelmezéseket, amelyek alapján munkánkat végezzük.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb jogok, amelyek az utazót megilletik:
    

 • Az utazók az  utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges
 • tájékoztatást az utazási csomagról.
 • Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a  szerződésben foglalt
 • valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.
 • Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét,
 • amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.
 • Az utazók észszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése
 • ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
 • Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor
 • emelhető meg, amennyiben erről a  szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb
 • húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag
 • árának nyolc százalékát, az  utazó felmondhatja a  szerződést. Ha az  utazásszervező fenntartja magának
 • az díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
 • Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a  szerződést, és ekkor a  befizetett teljes összeg
 • visszajár nekik, ha az  utazási csomag bármely, az  ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott.
 • Ha az  utazási csomagért felelős vállalkozó még az  utazás megkezdése előtt törli az  utazási csomagot,
 • az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosultak.
 •     
 • Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági
 • problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag
 • megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
 • Ezenfelül az  utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az  utazási csomag
 • megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést
 • Amennyiben az  utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők.
 • a  szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az  utazónak
 • többletköltség felszámítása nélkül. Az  utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a  szerződést,
 • amennyiben a  szolgáltatások teljesítése nem felel meg a  szerződésnek, és ez  lényegesen befolyásolja
 • a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
 • Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat
 • nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
 • Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

    

 • Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi,gondoskodnak az  utazók hazaszállításáról.

 

A Bike Holidays Utazási Iroda a


Colonnade Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
1139 Budapest, Váci út 99.
Központi telefonszám: +36-1-460-1400
Fax: +36-1-460-1499
www.colonnade.hu
info@colonnade.hu


révén gondoskodik a  fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.

 

Panaszkezelés és vita rendezés:

 

Az Utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles  haladéktalanul az  utazási  szerződésben rögzített  elérhetőségek  valamelyikén tájékoztatni  az utaásszervezőt az  utazási csomagra  vonatkozó  szerződésben  meghatározott  valamely utazási  szolgáltatás  nyújtása  során  általa  észlelt szerződésszegésről.

Az  Utazó  a  szerződésszegésről  való  értesítését  az utazókísérő felé,  vagy  annak  hiányában a  helyszíni szolgáltatóval közölni.  A  késedelmes  közlésből eredő kárért az Utazó a felelős. Az utazókísérő köteles gondoskodni  a  kifogásnak  a  helyszíni  szolgáltatónak történő  bejelentéséről.  Az  Utazókísérő  az  Utazó bejelentését,  illetve  annak  a  helyszíni  szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni,
és  ennek  egyik  példányát  az  Utazónak  átadni.  Az Utazókísérő    köteles    az    Utazásszervezőt haladéktalanul  tájékoztatni,  továbbá  a  szükséges intézkedéseket  haladéktalanul  megtenni.  Utazókísérő hiányában amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem  orvosolta az  Utazó az utazásszervezőt köteles tájékoztatni az utazási szerződésben megadott elérhetőségeken - minden nap 24 órán keresztül.
A  vitás  kérdéseket a Felek megkísérlik peren  kívüli békés úton rendezni, ennek meghiúsulása esetére a Felek alávetik magukat a Veszprém Megyei Bíróság illetékességének illetőleg az utazó lakóhelye vagy tartózkodás helye szerinti Békéltető Testülethez is fordulhat az alábbi elérhetőségeken: Békéltető Testületek listája

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Utazásszervező: (továbbiakban utazásszervező vagy vagy BH)

Bike Holidays Turisztikai Bt. - Bike Holidays Utazási Iroda. Kerékpáros és folyami hajós utakra szakosodott utazásszervező iroda.

H-8227 Felsőörs, Fenyves u. 65.Tel.: +36 87 789929, +36 30 9934740

Budapest Főváros Kormányhivatala által regisztrált nyilvántartásba vételi szám: U-000467 Cégjegyzékszám: 19-06-507589, adószám: 21916199-2-19

Honlapok: www.bikeholidays.hu, www.cruise-holidays.hu

Email címek: info@bikeholidays.hu, office@cruise-holidays.hu

Ügyvezető: Kakuk Sándor

Felügyelő felelős hivatal: Budapest Főváros Kormányhivatala, Budapest, Németvölgyi út 35-37.

Fizetésképtelenség elleni biztosítás:

Colonnade Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
1139 Budapest, Váci út 99.
Központi telefonszám: +36-1-460-1400
Fax: +36-1-460-1499
www.colonnade.hu
info@colonnade.hu

 

Bevezetés

Az általános utazási feltételek az utazási szerződés részét képezik.

Az általános utazási feltételek alkalmazandók eltérő megállapodás hiányában abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb utazási szolgáltatás képezi. Az utazási szolgáltatás(ok) értékesítése tárgyában megkötésre kerülő szerződésre – eltérő rendelkezés ill. megállapodás hiányában – az utazásszervező honlapjain a szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok)ról közzétett leírás, a szolgáltatás(ok) tartalmára, az igénybevétel feltételeire, valamint a célterület(ek)re, és a célország(ok)ra vonatkozó tájékoztatás, továbbá az általános tájékoztatás (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás leírás és tájékoztatás), valamint az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában szereplő, továbbá az általános utazási feltételekben meghatározott tartalom az irányadó, azzal, hogy az ezekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet szabályait (2018.07.01-i hatályba lépéssel pedig a 472/2017 XII. 28 Korm. rendelet), és a Ptk. (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Jelentkezés

A Bike Holidays által meghirdetett utazásokra lehet minden kötelezettség nélkül érdeklődni, jelentkezni a weboldalon keresztül, írásban vagy telefonon. Az érdeklődő számára részletes ajánlatot, utazási szerződést és foglalási dokumentációt küldünk - ennek aláírásával, részünkre történő visszaküldésével - elektronikus vagy postai úton - lehet a rendelést megerősíteni, az utazást véglegesen lefoglalni.

 

Az utazási szerződés megkötése

A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés az utazásszervezőhöz megérkezett, és azt az utazásszervező visszaigazolta, azaz a megrendelésben foglaltak teljesítését elvállalta.

A visszaigazolást a BH elektronikus levélben küldi meg a megrendelőnek, ha a megrendelő által a kapcsolattartás céljára megadott e-mail cím a BH rendelkezésére áll. Ennek hiányában a visszaigazolás személyesen is átvehető, vagy postai úton kerül megküldésre a megrendelő részére. Felhívjuk a figyelmet a visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma

a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő három napon belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó.

 

Fizetési feltételek

Megrendelése után előleg címén a teljes részvételi díjak 30% -ának befizetése/átutalása szükséges, amelyről előleg számlát küldünk. Ha 30 napon belül van az indulási időpont, akkor a teljes összeg befizetését/átutalását kérjük. A közleményben kérjük a fenti utas nevet és az utazás időpontját megadni. Készpénzes befizetés előzetes egyeztetés alapján lehetséges. A részvételi díjak fennmaradó részét legkésőbb 30 nappal az indulás előtt külön értesítés nélkülkell átutalni vagy befizetni, erről az összeg beérkezése után állítunk ki számlát és küldjük el a megadott email címre.

 

Az utazási szerződés teljesítése

Az utazási csomagra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel, akkor is, ha az utazási szolgáltatások teljesítésére más utazási szolgáltató köteles. Az utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul – az utazási szerződésben rögzített elérhetőségek valamelyikén – tájékoztatni az utazásszervezőt vagy az

utazásközvetítőt az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. A szerződésszegést az utazásszervező köteles orvosolni, kivéve, ha

a)az lehetetlen, vagy

b) aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére figyelemmel.

Ha az utazásszervező a fent megjelölt valamely ok miatt nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult.

Ha az utazásszervező észszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó ezt maga is megteheti, és kérheti a szükséges kiadások megtérítését. Az utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az utazásszervező azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.

Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, az utazásszervező köteles az utazó részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint a szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására.

Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározottnál, az utazásszervező köteles az utazónak megfelelő díjengedményt biztosítani. Az utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve ha az utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.

Ha a szerződésszegés az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges tartalmát érinti, és az utazásszervező az utazó által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet.

Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, vagy azt elutasítja, az utazó akkor is jogosult díjengedményre, illetve kártérítésre, ha felmondási jogát nem gyakorolta.

A programleírásokban található ún. fakultatív szolgáltatásokra (programokra) (a továbbiakban: fakultatív programok) vonatkozó leírások tájékoztató jellegűek A fakultatív programok nem képezik az utazási szerződés tárgyát, azok díját a részvételi díj nem tartalmazza. A fakultatív programok megrendelésére – eltérő tájékoztatás hiányában – csak az utazás helyszínén van lehetőség a teljesítés helyén irányadó legalacsonyabb résztvevőszám, és egyéb feltételek függvényében. A fakultatív programok a legalacsonyabb

résztvevőszám el nem érése, vagy más, a teljesítéshez szükséges feltétel hiánya esetén elmaradhatnak. Az elmaradó fakultatív programra befizetett díj visszafizetésre kerül.

Az utazásszervező az utazáson való részvételre jogosító és ahhoz kapcsolódó irato(ka)t, ide

értve a megkötött biztosítás(ok) igénybevételére jogosító bizonylatot (a továbbiakban: úti dokumentumokat) a teljes részvételi díj kiegyenlítését követően köteles az utasnak átadni az alábbiak szerint: Az utazásszervező az úti dokumentumokat - eltérő megállapodás hiányában - az indulás előtt legkésőbb egy héttel elektronikus úton a megrendelő által megadott e-mail címre juttatja el részben vagy teljes egészében, vagy normál vagy ajánlott postai küldeményként kerülnek továbbításra a megrendelő által megadott címre. Az úti dokumentumok határidőben történő

megérkezésének elmaradását az utas haladéktalanul köteles bejelenteni. Egyes utak esetében a dokumentáció egy részét a célországban lehet átvenni.

 

Az utazási szerződés módosítása, átruházása

(1) Az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötését követően az utazó által fizetendő teljes részvételi díj egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha a szerződés az utazásszervező e jogát kifejezetten fenntartja, valamint rendelkezik a (4) bekezdés szerinti díjengedményről és tartalmazza a díjmódosítás kiszámításának módját. A díj emelésére kizárólag

a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,

b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti díjemelés mértéke az utazó által fizetendő teljes díj nyolc százalékát meghaladja,

a 19. § (2)–(6) bekezdés alkalmazandó.

(3) A díj emelésére – annak mértékétől függetlenül – kizárólag akkor kerülhet sor, ha az utazásszervező erről legkésőbb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót. A díjemelésről az utazásszervező tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével világos és közérthető módon tájékoztatja az utazót.

(4) Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződés díjemeléséről rendelkezik, az utazó díjengedményre is jogosult azon költségek tekintetében, amely az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt költségeknek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt bekövetkező csökkenéséből ered.

(5) Díjengedmény esetén az utazásszervező jogosult az utazónak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket. Az utazó kérésére az utazásszervezőnek e költségeket igazolnia kell.

Az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt – a 18. § szerinti díjmódosítás kivételével – csak akkor módosíthatja egyoldalúan az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket, ha

a) az utazásszervező a szerződésben fenntartotta az erre vonatkozó jogát,

b) a változás nem jelentős, és

c) az utazásszervező a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja

az utazót.

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt az utazásszervező jelentősen megváltoztatja a 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy nem tudja teljesíteni a 17. § (3) bekezdés a) pontja szerinti különleges igényeket, illetve a 18. § (2) bekezdése szerint az utazási csomag teljes díjának több mint nyolc százalékkal történő emelésére tesz javaslatot, az utazó – az utazásszervező által megadott észszerű határidőn belül –jogosult

a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy

b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

 

(3) Ha az utazó felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, és az utazásszervező másik utazási csomagot ajánl fel, elsősorban azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot kell felajánlani.

(4) Az utazásszervező indokolatlan késedelem nélkül, világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utazót a (2) bekezdés szerinti változtatásokról és az utazási csomag teljes díjára gyakorolt (5) bekezdés szerinti hatásról,

b) arról az észszerű határidőről, amelyen belül az utazónak tájékoztatnia kell az utazásszervezőt a (2) bekezdés szerinti döntéséről,

 

c) arról, hogy ha az utazó nem ad választ a b) pontban említett határidőn belül, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik, valamint

d) a (3) bekezdés szerinti esetben a felajánlott másik utazási csomagról és annak díjáról.

(5) Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést érintő (2) bekezdés szerinti módosítás vagy a (3) bekezdés szerint az utazásszervező által felajánlott másik utazási csomag alacsonyabb minőségű vagy értékű utazási csomagot eredményez, az utazó megfelelő díjengedményre jogosult.

(6) Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést a (2) bekezdés b) pontja alapján az utazó felmondja és nem fogad el másik utazási csomagot, az utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az utazónak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat. Az utazó – a 27. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel – a szerződés megszűnéséből eredő kára megtérítésére jogosult.

(1) Az utazó jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazási csomag megkezdése előtt észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíti. Az utazási csomag megkezdése előtt legalább hét nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni.

(2) Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az utazásszervezőnek tájékoztatnia kell a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről. Ezek a költségek nem lehetnek aránytalanok és

 

nem haladhatják meg az utazásszervezőnek az utazási csomagra vonatkozó szerződés átruházásából eredő tényleges költségeit.

(3) Az utazási szerződés átruházásából eredő további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat az utazásszervező a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

 

Az utazási szerződés felmondása

(1) Az utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést.

Ha az utazó e bekezdés szerint felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, megfelelő mértékű és indokolt

bánatpénz megfizetésére kötelezhető. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés minden esetben tartalmazza szerződés felmondásának (az utazás lemondásának) egyedi költségeit, a részvételi díjak százalékban kifejezett arányának formájában. Az utazásszervező ún. általános lemondási feltételeket nem állapít meg.

(2) Az utazási csomagra vonatkozó szerződés észszerű, egységes bánatpénzt határozhat meg a szerződés

felmondásának az utazási csomag megkezdése előtti időpontját és az utazási szolgáltatások más módon való

felhasználásából származó várható költségmegtakarítást és bevételt alapul véve. Egységes bánatpénz hiányában

a bánatpénz összege az utazási csomag díjának és az utazási szolgáltatások más módon való felhasználásából eredő

költségmegtakarításnak és bevételnek a különbözete. Az utazó kérésére az utazásszervező a bánatpénz összegét

indokolni köteles.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az utazási csomag megkezdését megelőzően az utazó bánatpénz

fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak

közvetlen közelében, – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés e bekezdés szerinti felmondása esetén az utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

(4) Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és

köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális

létszámot és az utazásszervező a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de

legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:

aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,

ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy

b) az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.

(5) Az utazásszervező az (1) és (2) bekezdés alkalmazása esetén megtéríti az utazó által vagy nevében az utazási

csomag ellenértékeként befizetett teljes díj bánatpénzzel csökkentett értékét, a (3) és (4) bekezdés alkalmazása esetén pedig az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az utazó részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell

teljesíteni.

 

 

Díjengedmény, kártérítés

Az utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak róható fel. Az utazó kártérítésre jogosult az utazásszervezőtől minden olyan kárért, amely az utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést indokolatlan késedelem

nélkül meg kell fizetni. Az utazó nem jogosult kártérítésre, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási csomagra vonatkozó szerződésben

foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az utazásszervező

észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások alkalmazandók az utazásszervezőre is.

Ha nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, az utazásszervező által fizetendő kártérítés mértékére a Ptk. szerződésszegéssel okozott kár mértékére vonatkozó szabályai alkalmazandók. Ebben az esetben az utazási csomagra vonatkozó szerződés korlátozhatja az utazásszervező által fizetendő kártérítés mértékét, amennyiben ez a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra, valamint nem eredményezi azt, hogy a kártérítés összege alacsonyabb, mint az utazási csomag teljes részvételi díjának háromszorosa.

E fejezet szerinti kártérítéshez vagy díjengedményhez való jog nem érinti az utazóknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK rendelete, a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló Európa Parlament és

Tanács 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló Európa Parlament és Tanács 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 1177/2010/EU rendelet és az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelet, valamint a nemzetközi egyezmények szerinti jogait. A túlzott mértékű kártérítés elkerülése érdekében az e rendeletben előírt kártérítések és díjengedmények összegét, illetve a hivatkozott

rendeletek és nemzetközi egyezmények szerinti kártérítések és díjengedmények összegét le kell vonni egymásból.

 

Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

E rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötése során az utas figyelmét felhívni erre és a rendelkezések folyamatos változására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg.

Biztosítások
Utazóink az utazásuk idejére bármelyik biztosítónál köthetnek általános baleset-, betegség-, poggyász biztosítást. Útlemondási biztosítás irodánkon keresztül is köthető, amelyről kérésére részletes tájékoztatást küldünk.

« Fontos!

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ