Keresés


GDPR Adatvédelmi Nyilatkozat

A Bike Holidays Turisztikai Bt (székhely: 8227 Felsőörs, Fenyves u. 65.; Cg.19-06-507589 - továbbiakban Bike Holidays) mint adatkezelő a jelen összefoglaló adatvédelmi tájékoztatóban ad rövid tájékoztatást ügyfelei személyes adatai kezelésének rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jogaikról.
Bővebb tájékoztatást Részletes adatvédelmi tájékoztatónkban talál.
Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra.

A Bike Holidays ügyfelei személyes adatait abból a célból tárolja, hogy igényeiket minél jobban megismerve a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást tudja számukra ajánlani és nyújtani, ideértve a profilalkotás révén történő személyre szabott ajánlatok készítését is.
Az adatok kezelésének jogalapja az ügyfél szabadon visszavonható hozzájáruló nyilatkozata, a megkötött utazási szerződés teljesítéséhez fűződő érdek, vagy az abból fakadó egyéb jogos érdek érvényesítése.

Az utazási szerződés teljesítésében részt vevő szolgáltatók (szálloda, repülőtársaság, stb.) számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek.
E szolgáltatók az Ön által kötött utazási szerződésben pontosan megjelölésre kerülnek.
Az Európai Unión kívülre történő adattovábbítás esetén fokozott figyelmet fordítunk adatai biztonságára és utazási szerződése megkötésekor tájékoztatjuk az alkalmazott adatvédelmi garanciákról.

Ügyfeleink személyes adatait az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulás visszavonásáig, vagy lejártáig, az utazási szerződés teljesítésétől számított öt éves általános igényérvényesítési határidő elteltéig, illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti időpontig kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy joga van kérni az általunk kezelt személyes adatok ismertetését, átadását, helyesbítését, törlését, továbbítását más adatkezelőhöz.
Amennyiben személyre szóló tájékoztatást kíván kapni az Önhöz kapcsolódóan általunk kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: (info@bikeholidays.hu, tel.: +36 30 9934740).

Személyes adatainak jogszerűtlen kezelése tárgyában a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat panasszal a következő elérhetőségeken: (Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06 (1) 391-1400, Fax: 06 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu).

 

 

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

A Bike Holidays Turisztikai Bt (székhely: 8227 Felsőörs, Fenyves u. 65.; Cg.19-06-507589 - továbbiakban Bike Holidays) kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Kakuk Sándor; kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: info@bikeholidays.hu, Tel: 06309934740; a továbbiakban: (utazási iroda) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

3. Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az [utazási iroda] termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az [utazási irodával] utazási szerződést kötők.

4. Az adatkezelés elvei

Az [utazási iroda] megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
(f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

5. A Bike Holidays Bt.. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Bike Holidays Bt.. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon
(a) név; az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím (telefonszám); az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás); az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
(d) Beszélt idegen nyelv; idegenvezetéshez
(e) Speciális étrend; esetleges ételallergia; szolgáltatás megrendeléséhez
(f) Esetleges mozgáskorlátozottság, tartós egészségügyi állapot; reptéri ellenőrzéshez, asszisztenciához

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II. hírlevélre (telefonos, SMS értesítésre) feliratkozás
(a) név; az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím (telefonszám); az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) érdeklődés tárgya; a hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

III. egyedi ajánlatkérés
(a) név; az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím (telefonszám); az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás); az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
(d) Beszélt idegen nyelv; idegenvezetéshez
(e) Speciális étrend; esetleges ételallergia; szolgáltatás megrendeléséhez
(f) Esetleges mozgáskorlátozottság, tartós egészségügyi állapot; reptéri ellenőrzéshez, asszisztenciához

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

IV. utazási szerződés kötés
(a) név; az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím (telefonszám); az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); a szerződés tárgyának meghatározása
(d) okmánymásolat szükség esetén; vízum és egyéb utazási okmányok intézéséhez
(e) fotómásolat; vízum és egyéb utazási okmányok intézéséhez
(f) gyermekek adatai; szerződés teljesítéséhez
(g) törzsutas adatok; repülőjegy és egyéb utazási kedvezmények érvényesítéséhez

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

V. repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése
(a) név; az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím (telefonszám); az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); a szerződés tárgyának meghatározása.
(d) törzsutas adatok; kedvezmények érvényesítéséhez

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

VI. Hajós utak értékesítése
(a) név; az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím (telefonszám); az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); a szerződés tárgyának meghatározása
(d) törzsutas adatok; kedvezmények érvényesítéséhez
(e) releváns egészségügyi adatok; szerződés teljesítéséhez

VII. Profilalkotás
(a) az adott ügyfél kapcsán végzet I-VI. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége; az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
A Bike Holidays profilalkotást nem végez.

6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Bike Holidays általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:
(a) a Bike Holidays cégcsoportján belül, beleértve az [utazási iroda] anya- és leányvállalatait;
(b) a Bike Holidays. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással, könyvelővel, jogi képviselővel);
(c) az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
(d) felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Bike Holidays . által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: (info@bikeholidays.hu, tel.: +36309934740)

7. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A Bike Holidays az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

a) a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
c) a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó - garanciákat; vagy
d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a Bike Holidays törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

8. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.
Ha az ügyfél azt kéri, hogy a . visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a . köteles tájékoztatást adni.
Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a . kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,
(a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(b) nem terjed ki az anonim adatokra;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Bike Holidays a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Bike Holidays észszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

9. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Bike Holidays az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Bike Holidays az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A . azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

10. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.
A Bike Holidays indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben
(a) a Bike Holidays kezeli e személyes adatokat, és
(b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Bike Holidays a személyes adatokat kezeli.

A Bike Holidays indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(d) a Bike Holidays kezeli az ügyfél személyes adatait, és
(e) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(g) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A Bike Holidays indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(h) az adatkezelés a . vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(i) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a . kezeli a személyes adatait, és
(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

A Bike Holidays indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(k) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(l) az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
(m) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
(n) az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Bike Holidays az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Bike Holidays azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

11. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Bike Holidays korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.
A Bike Holidays korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Bike Holidays korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
(a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b) a -nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Bike Holidays korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
(a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a .  jogos érdekei céljából, és
(b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a . általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Bike Holidays az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A .  azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha Bike Holidays korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor
(a)  tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Bike Holidays nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

12. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

13. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
A Bike Holidays az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.
Érintett kérelme; Határidő
Tájékoztatáshoz való jog; amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog; egy hónap
Helyesbítéshez való jog; egy hónap
Törléshez való jog; indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog; indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog; egy hónap
Tiltakozáshoz való jog; a tiltakozás kézhezvételekor

14. Panasz benyújtásához való jog
Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Bike Holidays azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

15. A jelen tájékoztató módosításai
A Bike Holidays fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Bike Holidays adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

« Fontos!

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ